Freemium Aplus-zahvala sponzorima Weishaupt i Rockwool

-Uvod-

Nedavno sam imao čast sudjelovati na izradi energetskog certifikata i izvješća o energetskom  pregledu za cijeli kompleks doma za boravak osoba. Kompleks je izrazito kompleksan 😊. Da stvar bude još zanimljivija, nismo radili sve zgrade u kompleksu već samo dvije a da stvar bude još zanimljivija, imamo dvije kotlovnice zatim, po da mjerna mjesta struje, vode i plina. Pri tome zgrade spojene na primjerice mjerno mjesto plina nisu iste zgrade spojene na mjerno mjesto električne energije.  Uglavnom, jedan veliki miš maš energenata i vode 😊. Stoga, krenimo redom. Prvo ćemo pojasniti od čega se sve sastoji kompleks i koji objekt je spojen na koje mjerno mjesto.

Tablica 1‑1 Popis objekata cijelog kompleksa

thoriumAplus-tablica1-1

Tablica 1‑1 prikazuje popis objekata te na koje mjerno mjesto je spojen pojedini objekt. Vidimo da je situacija kompleksna i zbog toga zanimljiva 😊.

U objektima se od energije i vode koristi: Prirodni plin, električna energija i voda. Prirodni plin se koristi za pripremu potrebne topline za grijanje i PTV te kuhanje. Električna energija se koristi za rasvjetu, pranje rublja, uredsku i ostalu opremu. Voda se standardno koristi za piće, kuhanje i higijenu uz posebnost uzgoja svinja.

Budući da cijeli kompleks nije bio predmetom obrade već samo pojedine zgrade unutar kompleksa, modeliranje potrošnje plina, vode i električne energije spram računa je moguće samo ako krenemo od cijelog kompleksa te smo stoga potrošnju modelirali spram važećih algoritama, priznate inženjerske prakse te prikupljenih informacija na terenu o načinu korištenja.

Prvo ćemo vidjeti referentne potrošnje po mjernom mjestu a nakon toga detektirane potencijale za uštedom 😊

Osnovni podaci o potrošnji – referentne potrošnje:

Tablica 1‑2 Prirodni plin

thoriumAplus-tablica1-2

Izvor: Energetski pregled, 2019

Tablica 13 Električna energija

thoriumAplus-tablica1-3

Izvor: Energetski pregled, 2019

Tablica 14 Voda – Zasebno mjerenje potrošnje

thoriumAplus-tablica1-4

Izvor: Energetski pregled, 2019

Sada kad znamo koliko kompleks troši trebamo vidjeti kako objekt troši jer ćemo tako otkriti potencijale za smanjenjem potrošnje koje ćemo naknadno izračunati i vidjeti koji potencijali imaju gospodarskog i tehničkog smisla a koji ne. To saznajemo vršenjem energetskog pregleda i razgovorom s korisnicima.

Obilaskom kompleksa utvrdili smo potencijale koje navodimo u nastavku:

 1. Izolacija vanjske ovojnice objekata
 2. Rekonstrukcija kotlovnice 1
 3. Rekonstrukcija kotlovnice 2
 4. Izolacija distribucijskih cijevi sustava grijanja
 5. Ugradnja solarnih kolektora za pripremu PTV-a
 6. Izrada distribucije tople vode do praonice
 7. Zamjena električnog valjka za peglanje s plinskim
 8. Zamjena električnih uređaja u kuhinji s plinskim
 9. Ugradnja FN elektrane za pokrivanje vlastite potrošnje
 10. Ugradnja učinkovite LED rasvjete
 11. Ugradnja štednih slavina na senzore, štednih vodokotlića i tuševa

Ovime završavamo prvi članak od serije na ovu temu 😊

U narednim danima, objavljivat ćemo članke u kojima ćemo obraditi energetsko modeliranje te izračun navedenih potencijala.

Do sljedećeg pisanja,

Vaši Thoriumovci 😊

.

Prethodne objave – stručni blog:

Struktura potrošnje vode u kućanstvu – blog

Utjecaj metode koju smo koristili pri računanju gubitaka cirkulacijske petlje PTV-a na konačni rezultat – blog

Kako smo isključivo projektiranjem smanjili račun za električnu energiju više od 50 posto – blog

Gubitak samostalnih uporabnih cjelina prema negrijanim prostorima – blog

Udjeli obnovljive energije u zgradarstvu – blog

Aproksimacija duljine cijevi sukladno algoritmu

Zone i namjene 🙂

Mehanička ventilacija s rekuperacijom – shema 2

Izmjene zraka prirodnim putem – obrazovna ustanova

Izmjene zraka prirodnim putem – kako ih računati?

Usporedba novih energetskih razreda novog objekta u ovisnosti o planiranom termotehničkom sustavu za ugradnju

Toplana koja nije kogeneracija – Ugradnja centralne dizalice topline!

Toplana koja nije kogeneracija – koliko je zapravo skupa?

Što traži i želi postići novi tehnički propis („Narodne novine“ broj 128/15)?

Izračun do isporučene i primarne energije! Obavezan ili ne?

A gdje je Biokovo!?

Toplana što i koliko plaćamo?

Voda što i koliko plaćamo?

Električna energija – mrežarina i opskrba

Perilice posuđa – ostala električna trošila

Klima uređaji – ostala električna trošila

AF, AK, VE, V POJAŠNJENJE

Pranje! I kako se to odražava na kućni budžet?

ZAŠTO G.D.-OVI PREMA GRIJANOM NE ULAZE U OPLOŠJE GRIJANOG DIJELA ZGRADE?

Rasvjeta? Kako ju prepoznati i kako modelirati potrošnju?

Iskustvene upute “za na teren”!

Kako obraditi račune kad računa „nema“?

Računi o potrošnji energije i vode – endemska vrsta