Ovaj blog post opisuje odnos između osnovnih ulaznih parametara za definiranje zone. Parametri su bruto podna površina, bruto podna površina kondicioniranog dijela zone, (Af), korisna površina (Ak), bruto volumen (Ve), neto volumene (V). U nastavku su dane definicije pojmova prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14 128/15) i normi HRN EN ISO 9836:2011.

Definicije:

Ploština bruto podne površine zgrade jest zbroj bruto ploština poda svih etaža zgrade i računa se prema točki 5.1.3. HRN ISO 9836:2011-ploština poda etaža koje su zatvorene i natkrivene sa svih strana;

Ploština bruto površine kondicioniranog dijela zgrade, Af (m2 ), jest ukupna ploština bruto podne površine grijanog dijela zgrade.

Ploština korisne površine kondicioniranog dijela zgrade, AK (m2 ), jest ukupna ploština neto podne površine grijanog dijela zgrade.

Obujam grijanog zraka, V (m3 ), jest neto obujam, obujam grijanog dijela zgrade u kojem se nalazi zrak. Taj se obujam određuje koristeći unutarnje dimenzije ili prema približnom izrazu V = 0,76·Ve za zgrade do tri etaže, odnosno V = 0,8·Ve u ostalim slučajevima

Obujam grijanog dijela zgrade, Ve (m3 ), jest bruto obujam, obujam grijanog dijela zgrade kojemu je oplošje A (m2 )

U nastavku grafički prikazujemo pojedine pojmove.

Ploština bruto podne površine zgrade


Ploština bruto površine kondicioniranog dijela zgrade, Af (m2 )


Ploština korisne površine kondicioniranog dijela zgrade, AK (m2 )

 

Obujam grijanog zraka, V (m3 )

V (m3) računa se prema prethodno danim formulama ili ručno umnoškom Ak i svijetle visine tj. visine od površine poda do donje strane ploče stropa. Na slici u nastavku to je prikazana visina od 255 cm.

Obujam grijanog dijela zgrade, Ve (m3 )

Ve (m3) računa se kao umnožak bruto podne površine kondicioniranog dijela zgrade (Af) i odgovarajuće “bruto” visine, koja ovisi o pojedinom slučaju. Na slici u nastavku to je prikazana visina od 275 cm. Prikazani slučaj je kada se visina uzima od površine poda do gornje površine stropa. Prema HRN EN ISO 9836:2011 visina se određuje ovako:

a) za ploštine ispod razine terena

razmak između donje strane konstrukcije koja nosi pod i površine poda kata iznad

NAPOMENA: Nisu uključeni temelji, podložni slojevi itd.

b) za ploštine uobičajenih katova iznad tla

razmak između površine poda i površine kata iznad

c) za ploštine za koje je strop ujedno i vanjsko lice ili krovna ravnina

razmak između površine poda i površine krova ili terase

d) za ploštine na katovima gdje je donja strana ujedno i vanjsko lice (npr. katovi tavana)

razmak između te donje strane i površine poda kata ispod


Srdačan pozdrav,

Thoriumovci 😉