S tehničkog aspekta, postoje dvije vrste energetskog certificiranja – ono izvedeno na temelju projektne dokumentacije i ono temeljeno na energetskom pregledu.

Energetska certifikacija izvedena na temelju projektne dokumentacije provodi se za nove zgrade koje nemaju uporabnu dozvolu što predstavlja mnogo jednostavniji i često, jeftiniji način izrade energetskog certifikata. U tom se slučaju ne ide na teren budući da se izračun radi na temelju Glavnog projekta, pisanog izvješća izvođača radova i završnog izvješća nadzornog inženjera. Ukoliko su sva izvješća u skladu s Glavnim projektom od kojeg nema odstupanja, moguće je izdati energetski certifikat i kratki izvještaj čime je priča završena.

No što je s onom, uvjetno rečeno, zahtjevnijom i u praksi češće susretanom energetskom certifikacijom postojećih građevina gdje je potrebno provesti detaljan energetski pregled i izraditi energetsko-troškovničku bilancu? U tom slučaju stvari postaju malo kompliciranije i zahtijevaju veći angažman svih strana uključenih u projekt, ponajviše dakako certifikatora. Nedavna službena obavijest Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojom su certifikatori obaviješteni o uočenim nepravilnostima koje se pojavljuju tijekom provedbe energetskog certificiranja pretpostavlja poštivanje preporučenog standarda provedbe svih koraka potrebnih za izradu cjelovitog energetskog izvješća. Koraci uključuju obradu elektro i strojarskih uređaja, modeliranje potrošnje energije, obradu računa za energente i vodu kako bi se izradila energetsko-troškovnička bilanca, kao i izračun energetskog razreda i proračun građevinskih mjera. Naravno, sve izračune potrebno je uklopiti u izvještaj o provedenom energetskom pregledu i ispuniti predviđenu završnu MS Excel tablicu.

Preporučeni standard provedbe postavlja visoke zahtjeve pred energetske certifikatore, ne samo u smislu opsega posla već i u smislu utroška vremena izrade i upravljanja projektom. Jedan od dijelova projekta koji je do sada često bio zanemarivan, što zbog obima posla, neadekvatnih programskih alata za obradu ili nedostupnosti podataka, a koji uputom MGIPU postaje obavezan je obrada podataka o potrošnji energenata i vode i to u referentnom razdoblju od 36 uzastopnih mjeseci. Pojednostavljeno, novi standard pretpostavlja obradu računa o potrošnji energenta i vode unatrag 3 godine.

Thorium A+ platforma omogućuje njihov brzi i automatizirani unos i obradu dok Thorium A+ tim donosi nekoliko preporuka kako i gdje nabaviti tražene podatke te kao postupiti u slučaju da isti nisu dostupni za određeno razdoblje.

KAKO DO PODATAKA O POTROŠNJI ENERGENATA I VODE?

Certifikatori se u praksi najčešće nađu u situaciji u kojoj je vrlo teško od pojedinačnih korisnika, posebice u više stambenim zgradama, prikupiti pojedinačne račune potrošnje ili su dostupne samo kunske uplatnice bez kopije obračuna opskrbljivača ili je situacija obrnuta.

Obradom računa za proteklih 36 mjeseci moguće je odrediti referentnu potrošnju naspram dostupnih podataka te prilikom proračuna predloženih mjera energetske učinkovitosti iskoristiti referentne pokazatelje potrošnje. U obzir je potrebno uzeti i režim korištenja objekta tijekom tih 36 mjeseci, kao i razloge zbog kojih je došlo do netipičnih odstupanja u potrošnji.

Poznavanje regulatorne podloge može pomoći u skraćivanju cijelog procesa pribavljanja potrebnih podataka budući da Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN br.48/14,. 150/14., čl.11, st. 4. kaže “Opskrbljivači energijom i vodom dužni su podatke o opskrbi kojima raspolažu, a koje zatraži investitor ili vlasnik zgrade , bez naknade dostaviti u roku 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.”

Kako bi se pribavio ispis potrošnje za kuću ili zgradu koju se energetski certificira, potrebno je opskrbljivačima poslati zahtjev za ispisom potrošnje svih potrošača na navedenoj adresi. Radi jednostavnijeg postupka, zahtjev je moguće uputiti u elektronskom formatu na navedene e-mail adrese, za područje Grada Zagreba i navedene pružatelje usluga:

  • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, ods.tee@hep.hr
  • Gradska Plinara Zagreb d.o.o., info-gpz@plinara-zagreb.hr
  • Vodoopskrba i odvodnja d.o.o: informacije.reklamacije@vio.hr
  • HEP – Toplinarstvo d.o.o., toplinarstvo@hep.hr

Primjeri zahtjeva za ispisom potrošnje dani su u nastavku:

Preuzmi zahtjeve

Popis pružatelja usluga, za ostala područja u RH:

ŠTO AKO PODACI O POTROŠNJI NISU DOSTUPNI?

Ukoliko nema dostupnih podataka o potrošnji za određeno razdoblje, moguće je potrošnju energije i vode pretpostaviti izračunom bilance potrošnje koja uključuje:

  • Određivanje referentne potrošnje proračunskim postupkom prema algoritmu uz prilagodbu ulaznih podataka
  • Proračun prema prethodnim dostupnim godinama, prema mjerenjima ili proračunski kroz izračun bilance potrošnje prema tehničkim karakteristikama potrošača i satima rada. Ista potrošnja se uspoređuje s dostupnim potrošnjama prethodnih godina. Troškovni prikaz godišnje potrošnje u referentnoj godini provodi se prema zadnjim dostupnim cijenama energije i vode na tržištu. Iste se koriste u nastavku proračuna mjera energetske učinkovitosti te prilikom izračuna jednostavnog perioda povrata investicija.

Do sljedećeg pisanja,

Lijepi pozdrav,

Vaši Thoriumovci

.

Slične objave:

Izmjene zraka prirodnim putem – kako ih računati?

Usporedba novih energetskih razreda novog objekta u ovisnosti o planiranom termotehničkom sustavu za ugradnju

Toplana koja nije kogeneracija – Ugradnja centralne dizalice topline!

Toplana koja nije kogeneracija – koliko je zapravo skupa?

Što traži i želi postići novi tehnički propis („Narodne novine“ broj 128/15)?

Izračun do isporučene i primarne energije! Obavezan ili ne?

A gdje je Biokovo!?

Toplana što i koliko plaćamo?

Voda što i koliko plaćamo?

Električna energija – mrežarina i opskrba

Perilice posuđa – ostala električna trošila

Klima uređaji – ostala električna trošila

AF, AK, VE, V POJAŠNJENJE

Pranje! I kako se to odražava na kućni budžet?

ZAŠTO G.D.-OVI PREMA GRIJANOM NE ULAZE U OPLOŠJE GRIJANOG DIJELA ZGRADE?

Rasvjeta? Kako ju prepoznati i kako modelirati potrošnju?

Iskustvene upute “za na teren”!

Kako obraditi račune kad računa „nema“?