Suglasnost MGIPU-a

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17) izdalo je

R J E Š E NJ E

Kojim se daje suglasnost Thorium Software d.o.o. za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Cilj Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede zgrada.

Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe (Modul 1 za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom i Modul 2 za zgrade sa složenim tehničkim sustavom) polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada.

Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17.)

 i Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetski pregled, energetsko certificiranje zgrada i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine, broj 73/15 i 133/15) definiraju energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada te uvjete i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskog certificiranja i energetskih pregleda zgrada.

Odgovorna osoba za provedbu i voditelj Programa izobrazbe:

Dario Ilija Rendulić, dipl. ing. el.

Kontakt:

e-mail: info@thoriumsoftware.eu

tel: 095 870 50 70

Download dokumenta: Suglasnost MGIPU

Izvadak iz popisa osoba koje imaju suglasnost za provođenje programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada – stranice MGIPU

Program izobrazbe

Cilj Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za provođenje energetskog certificiranja i energetskih pregleda zgrada.

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a provodi ga ovlaštena osoba.

Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a provodi ga ovlaštena osoba.

Ovlaštenje za provedbu energetskog certificiranja i energetskih pregleda zgrada izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12, 64/13).

Ovlaštene osobe dužne su se redovito usavršavati.

 

Modul 1. obvezno pohađaju:

  • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
  • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
  • osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

Modul 2. obvezno pohađaju:

  • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom
  • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
  • osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom.
  • Program osposobljavanja Modul 2. mogu pohađati samo osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja Modulu 1.

Program usavršavanja

Program obveznog usavršavanja pohađaju polaznici koji su osposobljeni za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrada. Polaznicima se daje uvid u promjenu građevno-tehničke regulative. Isto tako polaznicima se prezentiraju iskustva stečena na zgradama sa izdanim energetskim certifikatima, zajedno sa analizom izvješća. Daje se naglasak na uočene nedostatke postojeće metodologije kao i uvid u postojeći napredak u sustavima grijanja i hlađenja te iskustva primjene postojećih računalnih programa kao i novi programi na tržištu.